Kelan vastaus KLVL:n huoleen tulkkauspalveluiden toimivuudesta

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ilmaisi lokakuussa 2022 Kelalle huolensa tulkkauspalveluiden toimivuudesta. Varsinkin syksyllä 2022 tulkkien saatavuus on ollut heikkoa eri puolilla Suomea, ja olemme saaneet tästä aiheesta useita yhteydenottoja kuulovammaisten lasten perheiltä. Voit lukea aiemman artikkelin aiheesta sivuiltamme.

Saimme Kelalta vastauksen viestiimme. Kelan vastauksesta käy ilmi, että tulkkien määrä ei ole palannut koronaepidemiaa edeltävälle tasolle ja asiakasmäärien ennustetaan kasvavan tällä hetkellä ainakin vuoteen 2024 asti. Kela käy vastauksessaan läpi millä keinoin tilannetta arvioidaan ja pyritään kehittämään jatkossa. Lue vastaus kokonaisuudessaan alta.

Kelan vastaus Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton viestiin

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto esittää viestissään huolensa tulkkauspalvelun toimivuudesta. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto kertoo, että tulkkien heikon saatavuuden takia lapset eivät ole päässeet harrastuksiinsa, harrasteryhmien retkille, lähisukulaisen hautajaisiin tai luennolle. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto kertoo myös, että tulkkitilauksen lisätietoihin kirjatut asiat tai toiveet tulkeista joko sivuutetaan tai jätetään huomioimatta. Kun tulkkia ei ole saatu, lapsen vanhemmat tai läheiset ovat joutuneet toimimaan tulkkina tai tilaus on jouduttu järjestämään etätulkkauksena. Joissain tilanteissa tilaukseen on saatu tulkki vain osalle tilausajasta.

Kelan vastaus Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitolle

Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua tulkkauspalvelulain (Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010) nojalla. Tulkkauspalvelulain 5 §:n mukaan oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.

Tulkkauspalvelulain 9 §:n mukaan lain toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos, joka myös päättää tulkkauspalvelun järjestämisestä. Lain 10 §:n mukaan Kansaneläkelaitos voi järjestää tulkkauspalvelun joko tuottamalla palvelun itse tai hankkimalla sen muilta palveluntuottajilta. Tulkkauspalvelua järjestettäessä on otettava huomioon palvelunkäyttäjän toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Tällä hetkellä Kela järjestää tulkkauspalvelun hankkimalla sen muilta palveluntuottajilta.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto on ilmaissut huolensa koskien vammaisten tulkkitilannetta ja tulkkauspalvelun saatavuutta. Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskevan hankinnan (sopimuskaudelle 20.1.2021 – 31.12.2022) valmistelussa hankinta-alueelle arvioidun hankittavan tulkkiresurssin määrä on perustunut alueella asuvien asiakkaiden (oikeutettujen) lukumäärään sekä vuosina 2018 ja 2019 käytettyjen tulkkaustuntien keskiarvoon. Asiakasmäärille on laskettu kasvuennustetta jokaisessa asiakasryhmässä vuoteen 2024 asti.
2 (2)

Kela on havainnut haasteita palvelun järjestymisessä sopimuskauden aikana. Tulkkien saatavuudessa on tapahtunut muutos koronaepidemian alkamisen jälkeen. Vuonna 2019 tulkkauspalvelun tilauksista yli 95 % löytyi tulkki. Koronaepidemian aikana asiakkaiden tilauksien määrä väheni, samalla myös tulkkien saatavuus heikkeni. Koronaepidemian laantumisen jälkeen, tulkkien saatavuus ei ole epidemiaa edeltävällä tasolla. Kelassa on selvitystyö käynnissä tilanteen parantamiseksi.

Kela pyrkii järjestämään tulkkauspalvelun asiakkaiden kaikkiin tilauksiin. Kela välittää asiakkaiden tilauksia neljän viikon jaksossa. Asiakkaiden tilauksia välitetään mahdollisuuksien mukaan tulkeille asiakkaan tilauksen alkamishetkeen saakka. Jokaisen asiakkaan tilauksia käsitel-lään Kelassa samalla tavalla, riippumatta tilauksen kestosta tai aiheesta. Tilauksien välittämiseksi Kelalla on käytössä monipuoliset keinot. Kaikkiin tilauksiin ei kuitenkaan aina löydetä tulkkia esimerkiksi tilanteissa, joissa Kelan sopimuskumppaneiden tulkit eivät ole käytettävissä asiakkaan tilauksen ajankohtana.

Tilanteissa, joissa asiakkaan tilaukseen ei löydy tulkkia, tilaus tilastoituu tulkkia ei löytynyt -tilaisena. Myös niissä tilanteissa, joissa tulkki on estynyt tekemästä tilausta ja Kela ei löydä tilaukseen korvaavaa tulkkia, tilaus kirjataan tilaan tulkki ei löytynyt. Peruuntuneiksi tilauksiksi tilastoituvat vain tilaukset, jotka asiakas on itse perunut.

Kela seuraa tulkkauspalvelun järjestymistä kaikilla hankinta-alueilla kaikkien asiakasryhmien osalta. Kela on yhteydessä asiakkaisiin, joiden palvelunjärjestämisessä on huomattu haasteita. Tilanteet, joissa asiakkaan tulkkilistan koko on suppea tai asiakas on kieltänyt listan ulkopuolisen tulkin käytön voivat johtaa siihen, että asiakkaalle ei aina löydy tulkkia. Näissä tilanteissa Kela on yhteydessä asiakkaaseen mm. tulkkilistan päivittämistä varten. Tilanteissa, joissa asiakas kokee, että hänen palvelun järjestymisessä on haasteita, asiakas voi olla aina yhteydessä suoraan Kelan Vatu-keskukseen.

Kela kehittää palvelua jatkuvasti mm. asiakaspalautteiden pohjalta. Tulemme kehittämään palvelun toteutumisen seurantaa sekä tekemään muita toimia, joiden avulla pyrimme varmistamaan kaikkien asiakkaidemme palvelun mahdollisimman hyvän toteutumisen.