Hallinto

Voit tutustua Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton järjestötoimintaan tarkemmin toimintastrategian, toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten kautta.

Toimintastrategia

MISSIO:

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto on valtakunnallinen järjestö, joka tukee kuulovammaisen lasten tai nuorten perheitä ja lähipiiriä eri elämänvaiheissa. Tätä toteutetaan järjestämällä vertaistoimintaa,
välittämällä tietoa sekä huolehtimalla edunvalvonnasta ja puolustamalla kuulovammaisten lasten perheiden oikeuksia.

VISIO:

Kuulovammaisten lasten ja nuorten perheillä on oikeus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet tarvitsemaansa tukeen ja kuntoutukseen. Kuulovammaisten lasten ja nuorten elämän eri siirtymävaiheet sujuvat ilman ongelmia. Kuulovammaiset lapset, nuoret ja heidän sisaruksensa kokevat vertaisuutta ikäistensä joukossa.

Toimintasuunnitelma 2024

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liiton tarkoituksena on tarjota vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtia edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja heidän kanssaan toimiville eri alojen ammattilaisille, virkamiehille ja päättäjille.

Vertaistoiminnassa keskitytään vertaistuen mahdollistamiseen, sosiaalisten taitojen, itsetunnon ja identiteetin vahvistamiseen, vanhemmuuden ja arjessa jaksamisen tukemiseen sekä kuulon kuntoutukseen liittyvän tiedon ja arjen vinkkien jakamiseen erityisesti lapsen elämän nivelvaiheissa. Perheitä autetaan sopeutumaan kulloiseenkin elämäntilanteeseen ja löytämään voimavaroja arkeen vertaisperhekurssien, tapahtumien, leirien, verkkotilaisuuksien sekä yhteistyön avulla. Tilaisuuksissa jaetaan asiantuntija- ja kokemustietoa sekä tarjotaan mahdollisuuksia vertaistukeen, arjen vinkkien jakamiseen ja mukavaan yhdessäoloon.

Viestinnässä keskiössä on liiton tuottaman perusviestinnän lisäksi viestintäkampanja, joka aiheena on vertaistuen merkityksen korostaminen. Viestinnän vaikuttavuutta parannetaan päivittämällä liiton viestintästrategia. Lisäksi arvioidaan liitossa käytettävät sosiaalisen median kanavat sekä uutiskirjeen rakenne ja uudistetaan niiden sisällöntuotantoa. Markkinointia tehostetaan päivittämällä käytettävien markkinointipohjien visuaalista ilmettä ja käyttötapoja.

Edunvalvonnassa nostetaan esille kuulovammaisille suunnattujen palveluiden kehittämistarpeita ja epäkohtia sekä autetaan yksittäisiä perheitä heidän pulmissaan tilanteen vaatimalla tavalla. Vaikuttamistyössä otetaan huomioon hallitusohjelman linjaukset, joita varten tehdään kuulo- ja viittomakielialan yhteistä vaikuttamistyötä. Yhteistä vaikuttamistyötä tehdään myös sosiaali-ja terveysjärjestöjen valtionavustusten turvaamiseksi. Liiton tuottamaa materiaalia toimitetaan kuulokeskuksille ja kuntoutusohjaajille sekä välitetään heille esille nousseita perheiden toiveita ja tarpeita.

Jäsenperheiden vastaanottamista kehitetään uudistamalla uusille jäsenperheille lähetettävä tervetulopaketti. Tuetaan yhdistysten toimintaa tuottamalla materiaalia, tekemällä yhdistysvierailuja, järjestämällä yhdistysten toimijoille etäkoulutusta tarvittaessa ja järjestämällä yhdistysaktiivien ja liiton hallituksen yhteinen suunnittelupäivä.

Kiinteistö Oy Valkea talon C-siiven remontti valmistunee toimintavuoden aikana. Liitto siirtyy tarvittaessa väistötiloihin ja remontin vaimistuttua uusiin toimistotiloihin C-siipeen.

Toimintakertomus 2022

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liiton tarkoituksena on tarjota vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtia edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja heidän kanssaan toimiville eri alojen ammattilaisille, virkamiehille ja päättäjille.

Vertaistoiminnassa keskityttiin vertaistuen, tiedon ja voimavarojen välittämiseen kuulovammaisten lasten perheille sekä lasten ja nuorten kaverisuhteiden ja –taitojen sekä itsetunnon ja identiteetin tukemiseen. Vuoden aikana järjestettiin kuusi vertaisperhekurssia eri puolella Suomea, kolme valtakunnallista tapahtumaa, kaksi lasten kesäleiriä, nuorten Suurleiri sekä nuorten viikonloppuleiri. Verkkotilaisuuksia järjestettiin kaksi. Lisäksi yhteistyössä muiden kuuloalan järjestöjen kanssa järjestettiin kaksi päivätapahtumaa: Koko perheen pikkujoulut ja Keväinen tapahtuma.

Liiton tuottaman perusviestinnän lisäksi viestinnässä kiinnitettiin erityishuomio siihen, että sisältöjä markkinoidaan oikeille kohderyhmille. KLVL ry täyttää vuonna 2023 60 vuotta, jonka kunniaksi tilattiin juhlavuoden logo graafiselta suunnittelijalta. Vuoden aikana tuotettiin kaksi uutta brändituotetta: heijastimet ja ilmapallot 60v-logolla. Lisäksi uusittiin Kuuloavaimen esite. Syksyllä jatkettiin vuonna 2021 lanseerattua ”Hei, huomaa mut!” -viestintäkampanjaa kahden viikon kampanjajaksolla. Kampanja nosti esille kuulovammaisten lasten oikeuksia sekä heidän kohtaamiaan haasteita. Lisäksi viestittiin aktiivisesti liiton eri viestintäkanavissa.

Vuoden aikana nostettiin esille kuulovammaisille suunnattujen palveluiden kehittämistarpeita ja epäkohtia sekä autettiin yksittäisiä perheitä heidän pulmissaan. Tätä toteutettiin paitsi omin voimin myös yhteistyössä muiden kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen kanssa. Vuonna 2021 toteutetun edunvalvontakyselyn tulosten pohjalta vierailtiin kolmen yliopistosairaalan kuulokeskuksessa kertomassa perheiden toiveita, tarpeita ja terveisiä.  Opetuksen ja kasvatuksen vaativan erityisen tuen vip-verkostokokouksiin osallistuttiin viidellä paikkakunnalla ja kerrottiin kuulovammaisen lapsen opettajille kuulovammaisen lapsen tarvitsemasta tuesta. Lisäksi annettiin lausunnot vammaispalvelulakiin ja lääkinnällisten apuvälineiden luovutusperusteisiin sekä oltiin yhteydessä Kelaan ja Yhdenvertaisuusvaltuutettuun alle 16v vammaistukeen ja tulkkausvälitykseen liittyvissä ongelmissa.

Kevätliittokokous hyväksyi liitolle uuden strategian ja uudet säännöt, jotka mahdollistavat henkilöjäsenyyden ja etäosallistumisen liiton virallisiin kokouksiin.

Järjestön säännöt

Voit tutustua tästä järjestön ja sen yhdistysten toimintaa ohjaaviin sääntöihin, jotka on uudistettu viimeksi vuonna 2022.

Kaipaatko aiempien vuosien dokumentteja tai onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Toni Hilden

Järjestökoordinaattori
toni.hilden (at) klvl.fi

040 755 4551

Viestintä, jäsen- ja yhdistyspalvelu, hallinto ja laskut, tapahtumien ja kurssien järjestäminen