Kelan tulkkauspalvelu ei palvele tarvitsijoita

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus velvoittaa turvaamaan lasten oikeudet. Myös tulkkia tarvitsevalla lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Varsinkin kuluvana syksynä tulkkien saatavuus on ollut heikkoa eri puolilla Suomea. ”Valitettavasti tilaukseenne ei ole löytynyt tulkkia” on tullut tutuksi liian monelle tulkkausta tarvitsevalle asiakkaalle. Kyse ei ole siitä, etteikö tilausta olisi tehty ajoissa, vaan siitä, että tulkkeja ei vain saa. Jos tulkki sattuu löytymään, mutta sairastuukin, tilalle ei löydy korvaajaa. Lisäksi usea tilaus on jouduttu toteuttamaan vajaana: asiakkaalle on joko tarjottu lyhempää tulkkausaikaa tai vain yhtä tulkkia – ota tai jätä! Varsinkin vapaa-ajan tulkkaustilaukset ovat näyttäneet jääneen tärkeysjärjestyksen hännille. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto on saanut useita yhteydenottoja siitä, että lapsi ei voi harrastaa, koska tulkkia ei saa. Odotettu harrastusryhmän retki peruuntui, koska lapselle ei löytynyt tulkkia. Lähisukulaisen hautajaisiin ei löytynyt tulkkia. Luennolle löytyi vain yksi tulkki ja sekin vain osaksi tarvittavaa aikaa. Tulkkitilauksen lisätietoihin kirjatut asiat tai toiveet tulkeista joko sivuutetaan tai jätetään huomioimatta. Tulkkauksen saadakseen joutuu tyytymään etätulkkaukseen, koska paikan päälle ei saada tulkkeja. Vanhemmat ja muu lähipiiri joutuvat tulkkaamaan välillä vajavaisellakin kielitaidolla. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. 

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauksesta astui voimaan 1.9.2010 ja samaan aikaan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi. Lain mukaan oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino. 

Kelan tulkkauspalvelun tilasto 2018-2022 kertoo, että tulkkitilausten määrä on kasvanut pienen koronan aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Vuonna 2021 tulkkia ei löytynyt 3% tilauksista, mutta tämä antaa liian ruusuisen kuvan. Tilauksen ei voi katsoa toteutuneen täysin, jos paikalla on ollut kahden tulkin sijaan vain yksi tai tulkki on ollut paikalla vain osan aikaa. Tulkkitilauksista v. 2021 peruuntui 12,6% ja kesäkuuhun 2022 mennessä jo 16,4 % tilauksista. Tämä on huolestuttava suunta. Kelan tulee varmistaa tulkkien saatavuus kaikille tarvitsijoille ja tehdä viipymättä sen edellyttämät toimenpiteet. 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus velvoittaa turvaamaan lasten oikeudet. Myös tulkkia tarvitsevalla lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hänelle on tarjolla tarvitsemansa kommunikaatiota tukevat palvelut. Ilman, että niistä pitää taistella. Ilman, että lapsi jää ulkopuoliseksi.

Sari Suokas

toiminnanjohtaja
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry