Hallinto

Voit tutustua Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton järjestötoimintaan tarkemmin toimintastrategian, toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten kautta.

Toimintastrategia

MISSIO:

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto on valtakunnallinen järjestö, joka tukee kuulovammaisen lasten tai nuorten perheitä ja lähipiiriä eri elämänvaiheissa. Tätä toteutetaan järjestämällä vertaistoimintaa,
välittämällä tietoa sekä huolehtimalla edunvalvonnasta ja puolustamalla kuulovammaisten lasten perheiden oikeuksia.

VISIO:

Kuulovammaisten lasten ja nuorten perheillä on oikeus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet tarvitsemaansa tukeen ja kuntoutukseen. Kuulovammaisten lasten ja nuorten elämän eri siirtymävaiheet sujuvat ilman ongelmia. Kuulovammaiset lapset, nuoret ja heidän sisaruksensa kokevat vertaisuutta ikäistensä joukossa.

Toimintasuunnitelma 2023

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liiton tarkoituksena on tarjota vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtia edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja heidän kanssaan toimiville eri alojen ammattilaisille, virkamiehille ja päättäjille.

Liitto täyttää 60 vuotta. Kutsuvieraille, liiton yhteistyötahoille ja sidosryhmille järjestetään juhlavastaanotto Valkeassa talossa Helsingissä ja jäsenistö pääsee juhlistamaan merkkivuotta Kesäpäivien yhteydessä Piispalassa Kannonkoskella Juhlavuosi näkyy eri tavoin liiton järjestämissä valtakunnallisissa tapahtumissa, joita ideoidaan ja valmistellaan liiton kaikissa työryhmissä. Liiton logosta teetetään juhlavuodelle oma versio ja jokaisessa jäsenlehden numerossa huomioidaan juhlavuosi. Lisäksi tuotetaan erilaista juhlavuoden materiaalia, joita myös jäsenyhdisykset voivat hyödyntää omissa juhlavuoden tilaisuuksissaan.

Vertaistoiminnassa keskitytään vertaistuen mahdollistamiseen, osallisuuden kokemusten lisäämiseen, kuulovammaisen lapsen elämän nivelvaiheiisin ja vuorovaikutustaitoihin, perheiden arjen hallinnan ja sisäisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä lasten ja nuorten itsetunnon ja identiteetin vahvistamiseen. Vertaistoiminnassa huomioidaan myös muut haasteet ja diagnoosit kuulovamman rinnalla. Perheitä autetaan sopeutumaan kulloiseenkin elämäntilanteeseen ja löytämään lisää voimavaroja arkeen vertaisperhekurssien, tapahtumien, leirien, webinaarien sekä yhteistyötilaisuuksien avulla. Tilaisuuksissa jaetaan asiantuntija- ja kokemustietoa ja tarjotaan mahdollisuuksia vertaistukeen ja arjen vinkkien jakamiseen.

Liiton tuottaman perusviestinnän lisäksi viestinnässä kiinnitetään huomiota juhlavuoden viestintään ja markkinointiin, jota toteutetaan edellisvuonna laaditun juhlavuoden viestintäsuunnitelman mukaisesti. Juhlavuosi näkyy viestinnässä ja markkinoinnissa läpi vuoden sisällöissä sekä ilmeessä, ja erityisesti juhlavuoden viestintäkampanjan myötä. Yksi vuoden 2023 Nappi-lehdistä on juhlavuoden erikoisnumero. Markkinoinnissa erityistä huomiota kiinnitetään valtakunnallisten tapahtumien markkinointiin, jotta niiden osallistujamäärää saadaan kasvatettua. Viestinnän saavutettavuutta pyritään lisäämään viittomakielisillä videoilla.

Edunvalvonnassa nostetaan esille kuulovammaisille suunnattujen palveluiden kehittämistarpeita ja epäkohtia sekä autetaan yksittäisiä perheitä heidän pulmissaan tilanteen vaatimalla tavalla. V. 2022 alkaneita kuulokeskusvierailuja jatketaan. Vierailuilla esitellään kuulovammaisten lasten vanhemmille suunnatusta edunvalvontakyselystä esille nousseita asioita, joihin yritetään löytää yhdessä ratkaisuja. Vaikuttamistyössä otetaan huomioon eduskuntavaalit ja vuoden alussa käynnistyvät hyvinvointialueet, joita varten tehdään kuulo- ja viittomakielialan yhteistä vaikuttamistyötä.  Lisäksi toteutetaan edunvalvontaan liittyvä uusi viestintäkampanja ja lanseerataan vasta diagnoosin saaneille kuulovammaisten lasten perheille tarkoitettu esite. Lisäksi tehdään erityisesti kuulovammaisen lapsen nivelvaiheisiin liittyviä ohjeistuksia jaettavaksi kuulovammaisen lapsen kanssa toimiville kasvatusalan ammattilaisille ja ohjeistus harrastusryhmien vetäjille.

Jäsenistön osalta tehdään selvitystyötä jäsenyhdistysten tulevaisuuden näkymistä  ja tuetaan yhdistysten toimintaa tuottamalla materiaalia, tekemällä yhdistysvierailuja, järjestämällä yhdistysten toimijoille etäkoulutusta ja järjestälällä yhdistysaktiivien ja liiton hallituksen yhteinen suunnittelupäivä. Tehdään toimintamalli jäsenyhdistysten sisäisen viestinnän tueksi ja kartoitetaan muita tapoja tukea yhdistysten viestintää. Yhdistysten keskinäistä yhteistyötä Tuetaan alueellista vertaistoimintaa sekä yhteistyötä jäsenyhdistysten kesken ja liiton kanssa toteuttamalla yhdistysvierailuja, hallituksen ja jäsenyhdistysten yhteinen tapaaminen sekä toimenpiteitä, jotka kannustavat yhdistyksiä tekemään yhteistyötä keskenään tai muiden lähellä sijaitsevien yhdistysten kanssa.

Toimintakertomus 2021

Vuoden toimintaa vaikeutti edelleen pandemiatilanne ja sen aiheuttama epävarmuus. Koronavuosi toi toimintaan yllättäviä ja jatkuvasti muuttuvia tilanteita ja haasteita, jolloin toimintaa jouduttiin mukauttamaan aina kulloisenkin tilanteen mukaan. Myös viestinnän tarve ja määrä lisääntyivät. Koronapandemia asetti rajoituksia kohtaamisten järjestämiselle ja koronan pelko vaikutti joidenkin  perheiden osallistumishalukkuuteen.

Vertaistoiminnassa keskityttiin vertaistuen, tiedon ja voimavarojen välittämiseen kuulovammaisten lasten perheille pandemiatilanteesta huolimatta. Vuoden aikana järjestettiin lähitilaisuuksina kolme vertaisperhekurssia eri puolella Suomea, kolme valtakunnallista tapahtumaa, lasten kesäleiri sekä nuorten viikonloppuleiri. Verkossa järjestettiin kaksi vertaisperhekurssia, kaksi verkkoluentoa ja kolme vertaiskeskustelua. Lisäksi yhteistyössä muiden kuuloalan järjestöjen kanssa järjestettiin vuorovaikutuksellinen Koko perheen pikkujoulut –livelähetys sekä kuulo- ja viittomakielialan ohjaajakoulutus. Kyselyiden, havainnoinnin ja keskustelujen avulla kartoitettiin vertaistoiminnan tuloksellisuutta eli tiedon hyödyllisyyttä, vertaisuutta, vaikutusta lasten ja nuorten itsetuntoon, identiteettiin ja sosiaalisiin taitoihin sekä perheen sisäiseen vuorovaikutukseen ja arjenhallintaan. Osallistujakyselyiden avulla tarkasteltiin, miten monta % vastaajista oli väitteestä samaa tai jokseenkin samaa mieltä. Ulkopuolelle jäivät vastaukset ”ei osaa sanoa” sekä ”eri tai jokseenkin eri mieltä”.

Viestinnässä oli läpi vuoden esillä ”Hei, huomaa mut!” –viestintäkampanja, joka suunniteltiin ja toteutettiin vuoden aikana. Viittomakielistä sisältöä tuotettiin liiton kanaviin videoiden muodossa, jolla saatiin liiton toimintaa ja viestintää myös saavutettavammaksi. Nappi-lehden uudistettu ilme otettiin käyttöön vuoden ensimmäisessä Nappi-lehdessä. Lisäksi toteutettiin Nappi-lehteä markkinoiva tilaajakampanja.

Edunvalvonnassa toteutettiin kaksiosainen viestintäkampanja, jonka avulla liitto halusi muistuttaa kuulovammaisen lapsen oikeuksista ja tuoda esille niitä haasteita, joiden kanssa kuulovammaisten lasten perheet kamppailevat arjessaan. Vuoden aikana tehtiin kolme kannaottoa Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuen myöntöperusteisiin, tehtiin lisäyksiä kuulovammaisten lasten huomioimisesta Anna ääni lapselle-kampanjaan sekä valmisteltiin edunvalvontaan liittyvää viestintäkampanjaa ja siihen liittyvää kyselyä. Lisäksi annettiin lausunto kielen ja kommunikaation opetuksesta ja opetusratkaisujen yksilöllisyydestä korona-aikana yhdessä muiden kuulo- ja viittomakielialan toimijoiden kanssa. Lisäksi liiton edustaja osallistui kuurojen sovitteluprosessiin. Perheitä myös autettiin henkilökohtaisesti.

Järjestön säännöt

Voit tutustua tästä järjestön ja sen yhdistysten toimintaa ohjaaviin sääntöihin, jotka on uudistettu viimeksi vuonna 2022.

Kaipaatko aiempien vuosien dokumentteja tai onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Toni Hilden

Järjestökoordinaattori
toni.hilden (at) klvl.fi

040 755 4551

Viestintä, jäsen- ja yhdistyspalvelu, hallinto ja laskut, tapahtumien ja kurssien järjestäminen