Hallinto

Voit tutustua Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton järjestötoimintaan tarkemmin toimintastrategian, toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten kautta.

Toimintastrategia 2017–2021

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liitto tarjoaa vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtii edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja viranomaisille. Kuulovammaisilla tarkoitetaan liiton toiminnassa lapsia ja nuoria, joilla on kuulovamma riippumatta kuulovamman asteesta tai laadusta.

Toimintasuunnitelma 2022

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liiton tarkoituksena on tarjota vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtia edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja heidän kanssaan toimiville eri alojen ammattilaisille, virkamiehille ja päättäjille.

Vertaistoiminnassa keskitytään vertaistuen mahdollistamiseen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen lähitilaisuuksissa. Etätilaisuuksien keskiössä on asiantuntija- ja kokemustiedon välittäminen. Vuoden aikana järjestetään 5-8 vertaisperhekurssia, kolme valtakunnallista viikonlopputapahtumaa ja 1-2 lapsille tarkoitettua kesäleiriä. Verkossa tapahtuvia tilaisuuksia järjestetään 6 kpl. Vertaistoiminnassa lisätään yhteistyötä muiden kuulo- ja viittomakielialan toimijoiden kanssa järjestämällä yhteisiä kursseja, nuorten viikonloppu sekä suunnittelemalla ja organisoimalla nuorille tarkoitettu suurleiri. Lisäksi lapsille tarkoitettuja kesäleirejä järjestetään kaksi, mikäli resurssit antavat siihen mahdollisuuden.

Liiton tuottaman perusviestinnän lisäksi viestinnässä kiinnitetään erityishuomio siihen, että siihen, että sisältöjä markkinoidaan oikeille kohderyhmille. Vuoden aikana tuotetaan uusi brändituote, jota jaetaan kuulovammaisten lasten perheille liiton ja sidosryhmien välityksellä. Toteutetaan uusi viestintäkampanja edellisvuonna tuotetun konseptin pohjalle, joka tuo liiton tekemää edunvalvontaa paremmin esille. Verkkosivuille lisätään tietoa, jota kuulovammaisten lasten vanhemmat etsivät ja tarvitsevat lapsen saatua kuulovammadiagnoosin.

Lisäksi etsitään uusia tapoja lisätä viittomakielistä ja ruotsinkielistä viestintää erityisesti sosiaalisen median kanavissa.

Nostetaan esille kuulovammaisille suunnattujen palveluiden kehittämistarpeita ja epäkohtia sekä autetaan yksittäisiä perheitä heidän pulmissaan tilanteen vaatimalla tavalla. Tätä toteutetaan paitsi omin voimin myös yhteistyössä muiden kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen kanssa. Vuonna 2021 toteutetun edunvalvontakyselyn tulosten pohjalta tehdään yhteenveto, jossa kerrotaan millaisia kokemuksia ja tarpeita perheillä on suhteessa sairaaloihin, kuulokeskuksiin tai kuntoutusohjaajiin. Tätä käytetään vaikuttamistyössä ja se toteutetaan pilottina HUS:n kanssa. Eduskuntavaaleihin valmistautumiseen liittyvä vaikuttamistyö aloitetaan vuoden lopussa.

Jäsenistön osalta kiinnitetään huomio uusien jäsenperheiden tavoittamiseen ja passiivisten jäsenten aktivointiin. Pandemian vuoksi pitkittynyttä uuden toimintastrategian valmistelutyö saatetaan valmiiksi. Lisäksi selvitetään liiton organisaatiouudistuksen ja sääntömuutoksen tarve.

Toimintakertomus 2020

Vuoden toimintaa vaikeutti pandemiatilanne ja sen aiheuttama epävarmuus. Koronavuosi toi toimintaan yllättäviä ja jatkuvasti muuttuvia tilanteita ja haasteita, jolloin toimintaa jouduttiin mukauttamaan aina kulloisenkin tilanteen mukaan. Myös viestinnän tarve ja määrä lisääntyivät. Koronapandemia asetti rajoituksia kohtaamisten järjestämiselle ja koronan pelko vaikutti perheiden osallistumishalukkuuteen. Pandemian vuoksi jouduttiin perumaan kuitenkin vain kaksi tilaisuutta: kevätperhepäivät ja lasten kesäleiri.

Vertaistoiminnassa keskityttiin toiminnan järjestämiseen poikkeuksellisessa tilanteessa: etävertaistoiminnan kehittämiseen sekä turvallisten lähitilaisuuksien järjestämiseen. Vuoden 2020 aikana järjestettiin 5 vertaisperhekurssia, 2 valtakunnallista viikonlopputapahtumaa, 3 verkkotilaisuutta sekä yhteistyössä Sateenvarjoverkoston toimijoiden kanssa Nuorten Suurleiri ja vuorovaikutuksellinen live-lähetys. Toiminnalla onnistuttiin lisäämään tilaisuuksiin hakeneiden ja osallistuneiden perheiden sekä ensikertalaisten määrää, vaikka henkilömäärä tilaisuuksissa laski. Osallistujamäärän laskuun vaikuttivat merkittävästi koronapandemian vuoksi asetetut rajoitukset ja suositukset.

Liiton graafinen ilme uusittiin ja uusi ilme jalkautettiin kaikkiin viestintäkanaviin. Myös uudet verkkosivut otettiin käyttöön alkuvuodesta. Liiton toteuttaman perusviestinnän lisäksi keskityttiin poikkeusajan viestintään ja toteutettiin mm. ylimääräinen numero Nappi-jäsenlehdestä, joka keskittyi perheiden tukemiseen poikkeusaikana. Toteutettiin liiton historian ensimmäinen imagokysely, joka lähetettiin sekä kuulovammaisten lasten vanhemmille että liiton sidosryhmille.

Edunvalvonnassa jatkettiin työtä perheiden arjen tukemiseksi ja edesautettiin perheiden oikeutta saada tarvitsemansa palvelut, kuntoutus ja hoito. Vuoden aikana annettiin lausunto oppivelvollisuuden pidentämiseen ja tehtiin kannanotot maskien käyttöön kouluissa ja veikkausvoittovaroilla tuetun järjestörahoituksen säilymiseen. Perheitä autettiin myös henkilökohtaisesti. 

Fepeda-puheenjohtajuuden kolmannen eli viimeisen vuoden aikana edistettiin kansainvälistä vuorovaikutusta, vertaiskokemusten vaihtoa ja tiedonkulkua sekä huolehdittiin lokakuussa päättyneen puheenjohtajuuden siirtymisestä aiheutuvista toimenpiteistä. 

Järjestön säännöt

Voit tutustua tästä järjestön ja sen yhdistysten toimintaa ohjaaviin sääntöihin, jotka on uudistettu viimeksi vuonna 2018.

Kaipaatko aiempien vuosien dokumentteja tai onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Toni Hilden

Järjestökoordinaattori
toni.hilden (at) klvl.fi

040 755 4551

Viestintä, jäsen- ja yhdistyspalvelu, tapahtumien ja kurssien järjestäminen, toimisto ja hallinto