Järjestötoiminta

Voit tutustua Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton järjestötoimintaan tarkemmin toimintastrategian, toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten kautta.

Toimintastrategia 2017–2021

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liitto tarjoaa vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtii edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja viranomaisille. Kuulovammaisilla tarkoitetaan liiton toiminnassa lapsia ja nuoria, joilla on kuulovamma riippumatta kuulovamman asteesta tai laadusta.

Toimintasuunnitelma 2020

Vuonna 2016 hyväksytty toimintastrategia ja vuoden 2018 alussa vahvistetut säännöt antavat raamit vuoden aikana toteutettaville toiminnoille. Vertaistoiminnassa keskitytään vertaistoiminnan erityisesti vertaistoiminnan kohdentamiseen oikeille kohderyhmille saavutettavuuden ja kehittämistyön lisäksi.  Vuoden aikana järjestetään seitsemän vertaisperhekurssia, kolme valtakunnallista viikonlopputapahtumaa ja lapsille tarkoitettu viikon mittainen leiri. Lisäksi yhdessä muiden kuuloalan järjestöjen kanssa suunnitellaan ja toteutetaan kuulovammaisten nuorten kesäleiri. 

Liiton toteuttaman perusviestinnän lisäksi keskitytään erityisesti hyödyntämään vertaistoiminnan kurssien ja tapahtumien tuotteistamisen tuloksia, jotta perheiden kysyntä ja liiton tarjonta kohtaavat paremmin. Jäsenlehti Napin ilme uusitaan edellisvuonna toteutetun yleisilmeen uudistuksen pohjalta ja lisäksi toteutetaan imagokysely.

Edunvalvonnassa jatketaan työtä perheiden arjen tukemiseksi ja edesautetaan perheiden oikeutta saada tarvitsemansa palvelut, kuntoutus ja hoito.

Fepeda-puheenjohtajuuden kolmannen eli viimeisen vuoden aikana edistetään kansainvälistä vuorovaikutusta, vertaiskokemusten vaihtoa ja tiedonkulkua sekä huolehditaan lokakuussa päättyvän puheenjohtajuuden siirtymisestä aiheutuvista toimenpiteistä. 

Vuosikertomus 2018

Liitossa toteutettiin sääntömuutos vuonna 2017 ja uudet säännöt astuivat voimaan tammikuussa 2018. Niiden mukaan Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liiton tarkoituksena on tarjota vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtia edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja heidän kanssaan toimiville eri alojen ammattilaisille, virkamiehille ja päättäjille.

Vuonna 2016 hyväksytty toimintastrategia antoi raamit vuoden aikana toteutetulle toiminnalle. Vertaistoiminnassa keskityttiin perustoimintojen vahvistamiseen. Myös kehittämistyö kulki luontevasti perustoimintojen järjestämisen rinnalla. Vuoden aikana kehitettiin erityisesti palautteiden arviointia. Vertaisperhekursseja järjestettiin kahdeksan eri puolilla Suomea. Lisäksi järjestettiin kolme valtakunnallista viikonlopputapahtumaa ja viikon mittainen lasten ja nuorten seikkailuleiri. Edunvalvonnassa jatkettiin työtä perheiden arjen tukemiseksi.

Painopisteitä oli kaksi: Jäsenyhdistysten toimintaedellytysten tukeminen sekä viestinnän suunnitelmallisuus ja tehokkuus. Jäsenyhdistysten toimintaa tuettiin tiedottamalla, antamalla tukea ja viestintäapua sekä tekemällä yhdistysvierailuja. Viestinnässä kiinnitettiin huomio ajankohtaisuuteen, monipuolisuuteen ja saavutettavuuteen.

Liiton kansainvälinen toiminta sai uutta pontta, kun Suomeen ja liitolle siirtyi Fepedan (Féderation Européenne des Parents d´enfants Déficients Auditifs) puheenjohtajuus ja sihteeristö lokakuussa 2017 alkaneeksi kolmivuotiskaudeksi. Fepedalle palkattiin osa-aikainen projektityöntekijä huolehtimaan sihteeristötehtävien hoitamisesta.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista toimenpiteistä huolehdittiin siten, että liittoon laadittiin toimistoa ja jäsenyhdistyksiä koskevat ohjeet henkilötietojen käsittelyyn, tehtiin kartoitus ja ohjeistus henkilökuntaan liittyvien henkilötietojen käsittelystä sekä tehtiin kirjalliset sopimukset keskitetyn jäsenrekisterin käytöstä jäsenyhdistysten kanssa. Lisäksi verkkosivuilla oleva tietosuojaseloste päivitettiin ja kaikkiin verkkosivuilla oleviin haku- ja ilmoituslomakkeisiin lisättiin suostumuslauseke tietojen rekisteröintiin.

Järjestön säännöt

Voit tutustua tästä järjestön ja sen yhdistysten toimintaa ohjaaviin sääntöihin, jotka on uudistettu viimeksi vuonna 2018.

Kaipaatko aiempien vuosien dokumentteja tai onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Toni Hilden

Järjestökoordinaattori
toni.hilden (at) klvl.fi

040 755 4551

Viestintä, jäsen- ja yhdistyspalvelu, tapahtumien ja kurssien järjestäminen, toimisto ja hallinto