Nappi-lehden tilaajarekisterin tietosuojaseloste

Kuulovammaisten Lasten vanhempien Liitto ry

Nappi-lehden tilaajarekisterin tietosuojaseloste

 

1.    Rekisterinpitäjä

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry)

Y-tunnus: 0218231-1

Ilkantie 4

00400 Helsinki

040 755 4551

toimisto(at)klvl.fi

2.    Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Sari Suokas

Toiminnanjohtaja

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Ilkantie 4

00400 Helsinki

040 755 4551

annariina.seppa(at)klvl.fi

3.    Rekisterin nimi

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto (KLVL) ry:n julkaiseman Nappi-lehden tilaajarekisteri.

4.    Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta sinä aikana, kun rekisteröity on lehden tilaaja, sekä rekisterin ylläpito. Rekisteriä käytetään Nappi-lehden jakeluun, laskutukseen sekä mahdollisiin perintätoimenpiteisiin.

5.      Mitä tietoja käsittelemme?

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • etunimi ja sukunimi
  • yhteisön nimi
  • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • laskutustiedot

6.    Mistä saamme tietoja?

Tilaajarekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tilaajien tiedot tallennetaan KLVL ry:n kotisivuilla olevan sähköisen liittymislomakkeen kautta tai muun yhteydenoton kautta.

Henkilötietoja voidaan tallentaa tai päivittää myös osoite- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7.   Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Siirrämme tilaajarekisterissämme olevia nimi- ja osoitetietoja Suomen Uusiokuori oy:lle Nappi-lehden jakelua varten.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8.   Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Pääsy rekisteritietokannan ylläpitoon on suojattu käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksella. Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä.

Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ovat salattuja.

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjät, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Excel-taulukon muotoista tilaajarekisteriä säilytetään KLVL:n verkkolevyllä, jonne on pääsy vain KLVL:n työntekijöillä.

Jäsenrekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton lehden tilaaja. Henkilötiedot poistetaan viipymättä, kun henkilö ilmoittaa lopettavansa tilauksen tai kun tilaus lopetetaan maksamattomien maksujen vuoksi.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9.     Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus

  • tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.
  • peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä ilmoittamalla asiasta KLVL:n toimistoon
  • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
  • vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien)
  • saada henkilötiedot sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
  • Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10.  Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostitse kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11.     Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.6.2018.

 

 

 

Valikko