Edunvalvonta

nuija

Liitolle on tärkeää edesauttaa kuulovammaisten lasten, nuorten ja perheiden arjessa jaksamista ja sosiaalista hyvinvointia. Tämän vuoksi pidämme huolta kohderyhmämme etujen valvomisesta. Tätä toteutamme erilaisten lausuntojen, kannanottojen ja aloitteiden avulla, pitämällä yhteyttä viranomaisiin ja seuraamalla liiton toiminnan kannalta tärkeiden lakien valmistelua. Teemme myös tiivistä yhteistyötä muiden kuuloalan toimijoiden kanssa. Toivomme perheiden ottavan meihin yhteyttä huomaamiensa epäkohtien tai muiden reagointia vaativien asioiden osalta, esimerkiksi palautelomakkeen kautta.

Tälle sivulle olemme koonneet keskeisimmät liiton tekemät julkilausumat, kannanotot ja aloitteet.

Kannanotot, julkilausumat ja muu vaikuttamistyö

21.3.2019 Kuuloalan järjestöjen lasten vaaliteesit 2019
30.1.2019 Kuulovammajärjestöjen evästystä lapsistrategian valmisteluun
30.3.2017 Edunvalvontatoimenpiteet 2016
29.6.2016 Edunvalvontatoimenpiteet 2015
10.6.2016 OM lausunto kielellisistä oikeuksista 10.6.2016
20.10.2015 Lausunto ”OPH ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenne”
23.4.2015 KLVL Kuulet-projektin lausunto
24.3.2015 Lausunto ”Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon nimen ja tutkintonimikkeen muuttamiseksi”
30.1.2015 Lausunto ”Viestintävirasto Yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia koskevasta muistiosta”
17.2.2015 Vaikuttamistyö ”Tavoitteet hallituskaudelle 2015”
30.1.2015 Lausunto ”Viestintävirasto yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia koskevasta muistiosta
22.10.2014 Kannanotto Vammaislainsäädännön uudistamisesta
27.5.2014 Lausunto ”OPH viittomakielisen ohjauksen perustutkinto”
15.5.2014 Kommentointi Opetussuunnitelmasta OPS16
14.5.2014 Kannanotto ”Kuulovammaisten lasten epätasa-arvoisuus perusopetuksessa ja jatkokoulutuksessa”
27.01.2014 Lausunto Audionomikoulutuksesta

VUOSI 2015 (lue lisää vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta)

VUOSI 2014 (lue lisää vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta)
• Olimme mukana Tulkkityöryhmän jäsenenä antamassa kannanottoa Kelalle, jossa Kelaa vaadittiin laatimaan selkeä ohje kuulovammaisen maahanmuuttajan oikeudesta koulutukseen. Mukana kannanotossa oli myös Kuurojen Liitto ry, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma ja Vammaisfoorumi ry.
• Osallistuimme Vammaisjärjestöjen yhteistyöverkosto Ytryn työskentelyyn. Liiton edustaja osallistui Ytryn työssä vammaisen lapsen kuntoutusta koskevan vaikuttamissuunnitelman tekemiseen.
• Edustimme liittoa Kuluttajaparlamentissa, jonka aktiivijäseneksi liitto ilmoittautui kuluneeksi toimintavuodeksi. 6.10. kokoontunut täysistunto teki kolme kannanottoa, jonka aiheina olivat Lasten yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa, Haitallisen markkinoinnin vaikutus lapsiin ja nuoriin sekä Esteettömyyden edistäminen.
• Vierailimme Helsingin ja Espoon varhaiskasvatusvirastoissa keskustelemassa yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen keskeisten viranhaltijoiden kanssa kuulovammaisten ja erityisesti viittomakelisten lasten tilanteesta.
• Jatkoimme kumppanuutta UNICEFin valtakunnallisessa Mukana-kampanjassa, jonka tavoitteena oli lisätä vammaisten lasten mahdollisuuksia harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-aikaan.
• Liitto antoi lausuntoja seuraavista aiheista:
– varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esitys (OKM059:00/2012)
– viittomakielilaki (OM 9/58/2012 ja HARE OM041:00/2012)
– viittomakielisen ohjauksen perustutkinto (Opetushallitus nro 22/421/2014)
– audionomikoulutuksen kehittäminen
– esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen, OPS16 (Opetushallitus)
– vammaislainsäädännön uudistus yhdessä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa (Sosiaali- ja terveysministeriö)
– yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia koskeva muistio (Viestintävirasto, nro 1180/922/2014)

VUOSI 2013 (lue lisää vuoden 2013 toimintakertomuksesta)
• Käynnistimme yhdessä Kuuloavain.fi –hankkeen kanssa yhteistyön Lapsiasiavaltuutetun ja tämän toimiston kanssa ’Kuulovammaisen lapsen kasvun ja kehityksen polku – suositusten’ laatimiseksi.
• Olimme mukana suunnittelemassa Lapsen oikeuksien päivän juhlaa. Lapsen oikeuksien päivän juhlassa keskityttiin nimenomaan vammaisten lasten oikeuksien esille tuomiseen. Lisäksi osallistuimme myös yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on saada lapsen oikeuksien päivä kansalliseksi liputuspäiväksi.
• Ryhdyimme Unicefin kumppaniksi Mukana! –kampanjaan, jossa tuotiin esille vammaisten lasten oikeutta päästä harrastusten pariin.
• Osallistuimme ohjausryhmätyöskentelyn avulla Kuuloliiton vetämään ”Yhdenvertaisuus ja osallisuus 2. asteen opiskelussa” -hankkeen työskentelyyn. Hankkeen päämääränä on edistää eri kuulovammaisryhmien ja viittomakielisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta erityisesti 2. asteen opinnoissa.
• Euroopan Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto (FEPEDA) teki kansainvälisen perhekyselyn, jossa käytettiin hyödyksi liiton viestintäkanavia
• Osallistuimme Satakieliohjelman toimintaan sekä ohjausryhmätyöskentelyyn osallistumalla kommunikaatiomessuille Helsingissä ja Satakieliseminaariin Järvenpäässä
• Lisäksi osallistuimme
o Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunnan työskentelyyn
o Kuluttajaparlamentin toimintaan
o Ensitietoverkoston toimintaan
o erilaisiin kuuloalan seminaareihin ja Soste ry:n järjestämiin tapahtumiin