Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf (HBFF)

Föräldrar till hörselskadade barn har ett eget förbund

Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf (HBFF) är en riksomfattande organisation, som grundades 1963 och omfattar i dag 14 lokalföreningar. HBFF är ett förbund för såväl döva, hörselskadade som multihandikappade hörselskadade barns föräldrar. Förutom föräldrar kan också andra familjemedlemmar och personer som arbetar med hörselskadade barn ansluta sig som medlemmar. En mångsidig medlemskår är en rikedom när det gäller att ge och få kunskaper. Inalles består förbundet av närmare 900 familjer.

Inom Hörselskadade Barns Föräldraförbund kan varje familj påverka sitt hörselskadade barns framtid. Tillsammans kan familjerna driva sina gemensamma strävanden effektivare såväl på riks- som på lokal nivå.

För hörselskadade barn finns det flera olika lösningar till vård och habilitering. Varje barn är en individ. I föräldraförbundet respekteras familjens integritet. Beslut fattas inte på familjens vägnar. Förbundet erbjuder familjerna och andra intresserade mångsidig, aktuell information. Information ges på sidan Kuuloavain.fi/sv och i tidningen Nappi, medlemstidningen som utkommer med fyra nummer per år. Förbundet strävar efter att främja habilitering och vägledning för anhöriga i form av anpassningsträningskurser. I habiliteringen av handikappade barn måste man också beakta behovet av habilitering för den övriga familjen.

Föräldrarna kan stöda varandra utgående från gemensamma erfarenheter. Gemensamma träffar på diskussionsdagarna, förbundsårsmöten och de traditionella sommardagarna erbjuder såväl vuxna som barn många glädjestunder och berikande minnen. Förbundet fungerar även som en intressebevakare genom att driva familjernas sak i samhället på samfundsnivå bl.a. genom att ge utlåtanden i frågor som gäller barn och familjer och i daghems-, skol- och lagstiftningsfrågor. Genom samarbete når vi de bästa resultaten, därför samarbetar vi med hälsovården samt andra hörselvårdsorganisationer och andra organisationer som för barnens sak.

Förbundets organisation

De självständiga lokalföreningarna ordnar verksamhet för sina medlemmar inom sitt verksamhetsområde och samarbetar med bl.a. de lokala skolorna och daghemmen. Medlemsfamiljerna hör till förbundet genom sin lokalförening.

På de riksomfattande förbundsmötena, årligen två, behandlas HBFF:s ekonomi, verksamhetens riktlinjer samt väljs styrelse. På förbundsmötena diskuteras de allmänna riktlinjerna och verksamhetens omfattning. Styrelsen ansvarar för verksamheten och skötseln av det praktiska arbetet. I samband med förbundsmötet hålls diskussionsdag med föreläsningar och diskussioner kring ämnen.

HBFF:s styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsen består av 8-15 medlemmar, som är föräldrar till hörselskadade barn. De representerar i huvudsak de olika lokalföreningarna. Styrelsen sammankommer minst fem gånger per år. Styrelsen besluter om de praktiska angelägenheterna och tar ställning till aktuella ärenden. Förbundet har en förtroendevald ordförande, som också fungerar som ordförande för styrelsen.

Styrelsen kan tillsätta olika utskott som till exempel arbets- och ekonomiutskottet.

Förbundet har en verkställande direktör, en koordinator, en kontorsassistent och tidvis en journalist av tidningen Nappi. De arbetar i HBFF:s kontorsutrymmen i Ljusa huset i Helsingfors. Personalen sköter förbundets praktiska ärenden och håller kontakt med lokalföreningarna.

Lokalföreningen finns nära dig

Runt om i Finland finns 14 lokalföreningar. De är självständiga föreningar och fungerar, som namnet säger, på det lokala planet. Föreningarna bildar den riksomfattande organisationen, Hörsel-skadade Barns Föräldraförbund rf.

Om du vill komma med i vår verksamhet ansluter du dig som medlem i en lokalförening. Det går behändigt genom att fylla i blanketten på websidan. Kontorsassistent sköter om registreringen i lokalföreningen.

Lokalföreningarna ordnar bl.a. utfärder, besök, fester, gemensamma utomhusaktiviteter och basarer där ditt barn har möjlighet att träffa andra hörselskadade barn och på så sätt få nya vänner. Du själv kan dela dina erfarenheter med andra föräldrar och ni kan ha många givande stunder tillsammans.

Lokalföreningen fungerar på många olika sätt till ditt barns bästa, t.ex. i daghems- och skolfrågor. Genom din förening kan du påverka i din hemkommun och inom ditt närområde.

HBFF:s lokalföreningar:

Döva och Hörselskadade Barns Stödförening rf
Joensuun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Kainuun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Keski-Suomen Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Kuopion Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Lapin Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Mikkelin Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Oulun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Saimaan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Tampereen Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Turun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Kom också du med i verksamheten

Föräldrar till hörselskadade barn och alla som är intresserade av förbundets verksamhet kan ansluta sig som medlemmar i någon lokalförening. Man kan ansluta sig genom att kontakta förbundets kansli, tfn. +35840 7554 551. Medlemsavgiften betalas till lokalföreningen och den varierar något i de olika föreningarna. Uppgift om medlemsavgiften får du av lokalföreningen.

Föreningarnas funktionärer är vanligen föräldrar till hörselskadade barn och arbetar som volontärer utan lön. Om du vill fråga om något eller om du vill lätta ditt hjärta så kan du ringa till lokalföreningens funktionärer. De har, liksom förbundets anställda, tystnadsplikt.

Som medlem får du förbundets tidning Nappi fyra gånger om året och lokalföreningens meddelanden och du kan ta del i verksamheten. Om du är förälder till ett hörselskadat barn får du delta i anpassningsträningskurser som ordnas av förbundet och lokalföreningarna.

Hörselskadade Barns Föräldraförbund r.f.

Besöksadress: Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors

Telefon: 040 7554 551
E-mail: toimisto@klvl.fi

Valikko