Munskydd försvårar lärandet för hörselskadade barn och unga

I en del av kommunerna i Finland, bland annat i huvudstadsregionens grundskolor, har man rekommenderat personalen att använda munskydd. Rekommendationen gäller lärare, men också övrig personal i skolan. I rekommendationen har man tagit i beaktande att en del inte kan använda munskydd på grund av hälsoskäl. I det här sammanhanget har man ändå glömt bort att användningen av munskydd försvagar eller till och med hindrar förutsättningarna för hörselskadade barns och ungas lärande. När man rekommenderar munskydd borde man också ta hörselskadade barns och ungas behov i beaktande.

Många hörselskadade barn är integrerade i sin närskola. Skolmiljön utgör en plats där till och med en normalhörande kan ha svårt att höra. För den som är hörselskadad är det viktigt att se talarens munrörelser för att förstå talet. Läppavläsning innebär att man avläser talet med hjälp av läpparnas, tungans och hakans rörelser. Den här metoden är omöjlig då munnen täcks av munskydd. Det blir svårare att få klarhet i vad läraren säger, och risken finns att det man undervisar går den hörselskadade eleven förbi. Det här gör att hörselskadade elever inte är i jämlik position med sina klasskamrater.

I grundskolorna borde man ta säkerhetsavstånden i beaktande och dessutom använda genomskinliga visir eller munskydd med fönster för att försäkra sig om att kommunikationen mellan skolans personal och eleverna fungerar och för att trygga hörselskadade barns rättigheter. En hörselskadad elev har också nytta av att man talar lugnt och tydligt, och att FM-apparat eller andra hörhjälpmedel används. Om barnet har assistent eller tolk i sin lärmiljö, borde de skydd som de använder vara sådana att munrörelserna syns. Speciellt när man använder teckenspråk i undervisning och tolkning, är det av stor vikt att man till fullo ser ansiktets mimik, eftersom den är en viktig del av förståelsen.

Finland har skyldighet, även enligt FN:s Barnkonvention, att ta i beaktande de särskilda behov som barn med funktionsvariation har. I sina anvisningar och budgeter borde kommunerna ta detta i beaktande, så att rätten till jämlikt lärande, jämlik information och växelverkan bevaras.

Kuuloliitto ry
Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf
Dövas Förbund rf
Dövas Servicestiftelse sr