Kuuloliiton LNK-palveluiden kehittämisen toinen yhteistyöpalaveri pidetty

Kuuloliiton, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton ja LapCI ry:n toinen kehittämispalaveri pidettiin 7.5.2012. Kokouksessa käytiin läpi LNK:n nykytilannetta sekä viestintää, jota tulisi LNK asioiden osalta kehittää. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi perustettavan Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunnan kokoonpanoa sekä tehtäviä. Alla kokouksen pöytäkirja ja liite.

MUISTIO

Kokous:              Kuuloliiton Lasten ja nuorten kuntoutuskodin (LNK)
palveluiden kehittäminen
Aika:                    Maanantai 7.5.2012 klo 16.30-18.00
Paikka:                Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki
Osallistujat:        Kuuloliitto ry
Antero Penttinen, puheenjohtaja
Pekka Lapinleimu, toiminnanjohtaja
Mari Havia, kuntoutusjohtaja
Leena Krohn, Kuntoutuskodin johtaja
Ilkka Sivula, talouspäällikkö (muistion kirjaaja)
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto (KLVL)
Sanna Loukusa, puheenjohtaja
LapCI ry
Lasse Lindström, puheenjohtaja

1. Kokouksen aihe

Tämä kokous oli jatkoa maaliskuussa 23.3.2012 järjestetylle kokoukselle.

Kokouksen aluksi käytiin läpi Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunnan kokoonpanoa. Harkitaan mahdollista neuvottelukunnan täydentämistä psykologian tai pedagogiikan alan asiantuntijalla.

Kuntoutusasioiden neuvottelukunnan tehtävä (liite 1).

2. Lasten ja nuorten kuntoutuskodin nykytilanne

LNK:ssa on päästy työskentelemään hyvässä hengessä ja kuntoutuskodin työntekijät ovat tehneet erinomaista työtä. Alkuvuoden kursseilla oli heikohkosti asiakkaita, mutta määrät ovat kasvusuunnassa, etenkin sova-kursseilla, ja syksyn kurssit täyttyvät hyvää vauhtia.

Viestintään tulisi kuitenkin panostaa ja painottaa etenkin sitä, että kaikkien osapuolten tahtona on edistää kuulovammaisen lapsen etua. Ennakoivalla viestinnällä tulee pyrkiä tuottamaan sidosryhmien tarpeisiin tietoa, jolla annetaan mahdollisimman kattavasti asiantuntevaa informaatiota kuntoutuksen sisällöstä. Viestinnän tulisi olla selkeää ja kansantajuista. Keskeisen viestin tulisi olla se, että miten palveltavaksi saapuva kuntoutusasiakas hyötyy tulemalla liiton kursseille (esim. ”liiton kuntoutuskursseilla pyritään helpottamaan kuulovammaisen lapsen ja hänen perheensä arkea”).

Kelan tulevista standardeista tulisi edelleen viestiä lisää ja kertoa, miten ne vaikuttavat kuntoutustoiminnan palveluiden sisältöön. Leena Krohn lupasi, että Kelan standardiuudistuksien sisältöä avataan edelleen selkokieliseen muotoon. Keskustelimme mahdollisuudesta, että Mari Havia kirjoittaisi artikkelin Nappiin, jossa konkretisoidaan Kuntoutuskodin toimintaa.

Lasse Lindström ja Sanna Loukusa kertoivat, että kuntoutuskodin tilanteesta keskustelupalstoilla ja -kanavilla käyty keskustelu ei enää ole ollut niin vilkasta ja sitä on käyty asiallisessa hengessä.

Valituksen tehneiden perheiden kanssa pyritään avaamaan keskusteluyhteys ja käymään valituksen syistä sekä seurauksista dialogia. Keskusteluyhteyden avaamisessa voidaan hyödyntää LapCI ry:tä ja KLVL ry:tä välittäjinä.

Facebook- tai muulla vastaavalla sivustolla olisi joskus mahdollista avata keskustelutilaisuus (chat), jossa kuulovammaisten lasten vanhemmat voisivat esittää kysymyksiä kuntoutuksesta vastaaville.

3. Seuraava kokous

Tälle ryhmälle ei sovittu seuraavaa kokousajankohtaa, sillä ajatuksena on, että tämän ryhmän käsittelemät aihealueet siirtyisivät Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunnan vastuulle.

Liitteet
Liite 1: Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunnan tehtävä

Liite 1:

LH 20.4.12, kohta 40.1.

Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunta, tehtävä ja kokoonpano
Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda liiton hallitukselle kuntoutusasioiden osalta päätöksenteon tueksi uutta ja ajantasaista tietoa, signaaleja mahdollisista toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista sekä uusista tuulista kuntoutuksen saralta.

Neuvottelukunta ottaa kantaa hallituksen esittämiin kysymyksiin sekä kuntoutuksen asiantuntijuuden sekä asiakasnäkökulman kautta huonokuuloisten lasten, opiskelijoiden, työikäisten ja senioreiden osalta. Neuvottelukuntaan pyritään saamaan mukaan edustajia julkisesta ja yksityisestä terveydenhuollosta, viranomaistaholta sekä asianosaisia edustavista järjestöistä.

Hallitus määrittelee neuvottelukunnalle esitettävät tehtävät, nimeää puheenjohtajan ja jäsenet. Neuvottelukunta on asiantuntijaelin, joka toimii myös eri tahojen välisenä keskustelu- ja neuvottelufoorumina. Neuvottelukunta voi tarvittaessa nostaa myös tärkeäksi katsomiaan kuntoutusta koskevia asioita hallitukseen keskusteltavaksi tai päätettäväksi antamalla omia kannanottoja.

Hallitus nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja sihteerin. Liiton puheenjohtajilla ja kuntoutusjohtajalla on oikeus osallistua neuvottelukunnan kokouksiin. Toiminnanjohtaja on valittavan puheenjohtajan apuna esityslistaa laadittaessa.

Kokouksia on 2–(3) kertaa vuodessa Valkeassa Talossa ja kestoltaan noin 2 tuntia, klo 10–14 välillä arkipäivisin. Matkakustannukset korvataan.