Järjestötoiminta

Voit tutustua Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton järjestötoimintaan tarkemmin toimintastrategian, toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten kautta.

Toimintastrategia 2017–2021

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liitto tarjoaa vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtii edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja viranomaisille. Kuulovammaisilla tarkoitetaan liiton toiminnassa lapsia ja nuoria, joilla on kuulovamma riippumatta kuulovamman asteesta tai laadusta.

Toimintasuunnitelma 2021

Uuden toimintastrategian valmistelutyö ja sääntömuutoksen tarpeellisuus selvitetään toimintavuoden aikana. Vertaistoiminnassa keskitytään kurssien oikeaan kohdentamiseen, niiden konseptointiin sekä kurssien ja tapahtuminen ohjelmasisältöjen perhelähtöisyyteen. Samalla huolehditaan vertaistuen varmistamisesta mahdollisen poikkeustilannteen jatkuessa (korona). Vuoden aikana järjestetään 5-7 vertaisperhekurssia, kolme valtakunnallista viikonlopputapahtumaa ja lapsille tarkoitettu kesäleiri. Verkossa tapahtuvia tilaisuuksia järjestetään 5-7 kpl.

Liiton tuottaman perusviestinnän lisäksi kehitetään lisää tapoja uusien jäsenperheiden tavoittamiseen ja lisätään some-kanaviin viittomakielistä ja ruotsinkielistä viestintää. Jäsenlehti Napin ilme uusitaan edellisvuonna toteutetun yleisilmeen uudistuksen pohjalta, selvitetään mahdollisuus toteuttaa lehti myös digiversiona ja toteutaan tilauskampanja. Lisäksi kehitetään toimintamalli vertaiskurssien tapahtuman aikana toteutettavan viestinnän osalta.

Edunvalvonnassa jatketaan työtä perheiden arjen tukemiseksi ja edesautetaan perheiden oikeutta saada tarvitsemansa palvelut, kuntoutus ja hoito. Tätä varten suunnitellaan kuulovammaisten lasten vanhemmille ja sidosryhmille suunnattu viestintäkampanja, jonka avulla liiton tekemää edunvalvontatyötä tehdään näkyvämmäksi. Lisäksi tehdään vaikuttamistyötä sen eteen, että eri puolueiden kuntavaaliohjelmissa otettaisisi huomioon kuulovammaisten lasten oikeudet. Lisäksi seurataan sote-uudistuksen valmistelua.

 

Toimintakertomus 2020

Vuoden toimintaa vaikeutti pandemiatilanne ja sen aiheuttama epävarmuus. Koronavuosi toi toimintaan yllättäviä ja jatkuvasti muuttuvia tilanteita ja haasteita, jolloin toimintaa jouduttiin mukauttamaan aina kulloisenkin tilanteen mukaan. Myös viestinnän tarve ja määrä lisääntyivät. Koronapandemia asetti rajoituksia kohtaamisten järjestämiselle ja koronan pelko vaikutti perheiden osallistumishalukkuuteen. Pandemian vuoksi jouduttiin perumaan kuitenkin vain kaksi tilaisuutta: kevätperhepäivät ja lasten kesäleiri.

Vertaistoiminnassa keskityttiin toiminnan järjestämiseen poikkeuksellisessa tilanteessa: etävertaistoiminnan kehittämiseen sekä turvallisten lähitilaisuuksien järjestämiseen. Vuoden 2020 aikana järjestettiin 5 vertaisperhekurssia, 2 valtakunnallista viikonlopputapahtumaa, 3 verkkotilaisuutta sekä yhteistyössä Sateenvarjoverkoston toimijoiden kanssa Nuorten Suurleiri ja vuorovaikutuksellinen live-lähetys. Toiminnalla onnistuttiin lisäämään tilaisuuksiin hakeneiden ja osallistuneiden perheiden sekä ensikertalaisten määrää, vaikka henkilömäärä tilaisuuksissa laski. Osallistujamäärän laskuun vaikuttivat merkittävästi koronapandemian vuoksi asetetut rajoitukset ja suositukset.

Liiton graafinen ilme uusittiin ja uusi ilme jalkautettiin kaikkiin viestintäkanaviin. Myös uudet verkkosivut otettiin käyttöön alkuvuodesta. Liiton toteuttaman perusviestinnän lisäksi keskityttiin poikkeusajan viestintään ja toteutettiin mm. ylimääräinen numero Nappi-jäsenlehdestä, joka keskittyi perheiden tukemiseen poikkeusaikana. Toteutettiin liiton historian ensimmäinen imagokysely, joka lähetettiin sekä kuulovammaisten lasten vanhemmille että liiton sidosryhmille.

Edunvalvonnassa jatkettiin työtä perheiden arjen tukemiseksi ja edesautettiin perheiden oikeutta saada tarvitsemansa palvelut, kuntoutus ja hoito. Vuoden aikana annettiin lausunto oppivelvollisuuden pidentämiseen ja tehtiin kannanotot maskien käyttöön kouluissa ja veikkausvoittovaroilla tuetun järjestörahoituksen säilymiseen. Perheitä autettiin myös henkilökohtaisesti. 

Fepeda-puheenjohtajuuden kolmannen eli viimeisen vuoden aikana edistettiin kansainvälistä vuorovaikutusta, vertaiskokemusten vaihtoa ja tiedonkulkua sekä huolehdittiin lokakuussa päättyneen puheenjohtajuuden siirtymisestä aiheutuvista toimenpiteistä. 

Järjestön säännöt

Voit tutustua tästä järjestön ja sen yhdistysten toimintaa ohjaaviin sääntöihin, jotka on uudistettu viimeksi vuonna 2018.

Kaipaatko aiempien vuosien dokumentteja tai onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Toni Hilden

Järjestökoordinaattori
toni.hilden (at) klvl.fi

040 755 4551

Viestintä, jäsen- ja yhdistyspalvelu, tapahtumien ja kurssien järjestäminen, toimisto ja hallinto