Ensi vuoden teemana vertaistoiminta

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n vuoden 2015 pääteemana on vertaistoiminta. Tämä näkyy liiton koko vertaistoiminnan kehittämistyönä, johon liittyy liiton järjestämien toimintojen konseptoiminen, laatukriteerien määritteleminen ja vertaistuen eri muotojen lisääminen.

Erityishuomio kiinnitetään alueellisen vertaistoiminnan vahvistamiseen ja jäsenyhdistysten toimintaedellytysten tukemiseen sekä liiton ja jäsenyhdistysten välisen sekä jäsenyhdistysten keskinäisen yhteistyön tiivistämiseen. Tätä tarkoitusta varten vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kaikissa jäsenyhdistyksissä, tuetaan jäsenyhdistysten toimintaa kunkin yhdistyksen omista tarpeista käsin ja tuotetaan internet-sivuille yhdistystoimintaa tukevaa materiaalia. Vertaistoimintaa vahvistetaan myös elvyttämällä Kesäpäivät-perinne. Tapahtuma kokoaa jäsenperheet yhteen viettämään ohjelmallista kesäistä vertaisviikonloppua Keski-Suomeen. Vertaisperhekurssien määrää lisätään eli niitä järjestetään vuonna 2015 yhteensä kymmenen eri puolilla Suomea. Lasten ja nuorten leirejä pidetään kaksi.

Painopistealueina toiminnan kehittäminen ja ensitiedon jakaminen

Vuoden teeman lisäksi liitolla on kaksi painopistealuetta: toiminnan kehittäminen ja positiivisen ensitiedon jakaminen. Toimintaa leimaa prosessien ja rakenteiden kehittäminen ja strategiatyö, jonka tarkoituksena on jäsentää ja selkeyttää toimintaa. Selkeyttämisellä pyritään siihen, että liiton toiminta tavoittaisi paremmin tietoa, toimintaa tai palveluja tarvitsevat kuulovammaisten lasten perheet. Tämä näkyy muun muassa strategiatyön loppuun saattamisena sekä rakenteiden, prosessien ja toimintapajojen kehittämisenä. Kehittäminen näkyy myös arviointiin panostamisena, joka toteutetaan internet-sivujen avulla toteutettavalla palauutteenkeruulla, jäsenten tarpeita luotaavan jäsenkyselyn toteuttamisena, kurssien ja leirien palautteenkeruun uudistamisena sekä itsearviointina.

Positiivisen ensitiedon jakamisen osalta tiivistetään sairaaloiden ja neuvoloiden kanssa tehtävää yhteistyötä tuottamalla infopaketti perheille tarjolla olevasta tuesta ja palveluista sekä huolehtimalla siitä, että niissä on tarjolla riittävästi perheiden tarvitsemaa tietoa. Lisäksi tehdään Ensitieto-vihkonen, joka on tarkoitettu uusille kuulovammaisten lasten perheille. Tiivistä yhteistyötä jatketaan myös muiden kuuloalan järjestöjen kanssa.

Kuuloavain.fi jatkuu

Vuoden 2014 lopussa päättynyt Kuulovain.fi -projektin toiminta jatkuu Raha-automaattiyhdistyksen ak-rahoitteisena toimintana tiiviissä yhteistyössä LapCI ry:n kanssa.

Vuoden painotukset tukevat myös liiton perustehtävää. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen.