Det hörselskadade barnets rätt att först och främst vara barn förverkligas inte på ett jämlikt sätt i samhället

Det hörselskadade barnet har rätt att först och främst vara barn. Vårt samhälle möjliggör ändå inte detta på ett jämlikt sätt för alla hörselskadade barn. Många måste fortfarande kämpa för sina rättigheter.

Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf ordnar kampanjen ”Hej, se på mej!”. Med den vill förbundet uppmärksamma det hörselskadade barnets rättigheter och lyfta fram de svårigheter som familjer med hörselskadade barn kämpar med i vardagen. Under årens lopp har det inte skett märkbara förändringar angående hörselskadade barns, ungas och familjernas rätt att få den service, habilitering och det stöd som de behöver. I samhället har mycket gått framåt, men fortfarande måste många hörselskadade kämpa för sina rättigheter, till exempel när det gäller tillgänglighet, språk och kommunikation, habilitering, samt utbildning och förskoleverksamhet.

Varje familj har individuella behov, som bör respekteras. Det är mycket viktigt att samhället tryggar tillgången till särskilda tjänster och stödåtgärder och garanterar kvaliteten runtom i landet, samt ser till att tillgängligheten säkerställs och ökas på ett omfattande sätt. Hörselskadade barn har rätt till jämlikt lärande och tillräckliga stödåtgärder i förskoleverksamheten och grundutbildningen. Föräldrarna behöver stöd, exempelvis rörande utvecklingen av barnets språkliga och kulturella identitet. Familjerna gör ofta individuella språkval, som vårt samhälle bör respektera. Därtill bör man säkerställa att fungerande stöd och hjälpmedel för olika kommunikationssätt finns att tillgå.

Förbundets ordförande Ari Haaranen berättar att ”döva och hörselskadade barn har rätt att bli hörda och att kommunicera med andra på ett jämlikt sätt. Barnet har också rätt till lärande, lek, och delaktighet i samhället. Därför bör vuxna se till att barnet får information på ett för åldern lämpligt sätt, och respektera barnets rätt att kommunicera och bli förstådd som den man är.”

Familjer med hörselskadade barn har nytta av kamratstöd – de träffar andra familjer med hörselskadade barn, delar erfarenheter och information, och barnen får nya vänner. Via kamratstödet kompletteras samhällets servicesystem och de brister som finns, till exempel när det gäller tillgång till information. Många hörselskadade barn bor på orter där det inte finns andra hörselskadade i samma ålder. Då är det mycket viktigt, särskilt med tanke på utvecklingen av barnets identitet och självkänsla, att få träffa andra hörselskadade barn i samma ålder och andra barn som använder teckenspråk. Hörselskadade Barns Föräldraförbund hjälper till genom att sammanföra familjerna på kurser, evenemang och i övrig kamratstödsverksamhet. Kamratstödet stärker barnets självkänsla och stöder på så sätt barnets möjligheter att fungera i samhället. Via kamratstödet får barnen positiva upplevelser av interaktion som annars kan vara svårt att få i vardagen.

Under kampanjen ”Hej, se på mej!” samlar vi in och publicerar information om de svårigheter som familjer med hörselskadade barn möter i sin vardag. Kampanjen har två delar och fortsätter i oktober.

Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf grundades 1963 och är en landsomfattande organisation för alla familjer med hörselskadade barn eller unga. Vi erbjuder kamratstöd och evenemang runtom i Finland, samt information och intressebevakning. Hörselskadade Barns Föräldraförbund har tio medlemsföreningar runtom i Finland. Förbundets kansli finns i Helsingfors.